Κανονισμος Λειτουργιας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
40ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(6-9 ΜAIOY 2015)

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» ως ο οργανωτής της ετήσιας Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς, αναλαμβάνει την οργάνωση της 40ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και των λοιπών εκδηλώσεων, σχετικών με την έκθεση αυτή.

Σκοπός της Έκθεσης είναι η προβολή των προϊόντων της Βιοτεχνίας της Γούνας και η επίτευξη της αμέσου επαφής των παραγωγών γουνοποιιών με τους αγοραστές του εξωτερικού και του εσωτερικού, προς όφελος των παραγωγών γουνοποιιών και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα.

Α. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από ώρα 10.00 h. έως ώρα 19.00 h.

Β. ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ως χώρος έκθεσης θα χρησιμοποιηθεί το Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Ο υποβάλλων αίτηση συμμετοχής αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους, μηδενός εξαιρουμένου, τους όρους του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας της Έκθεσης.
β) Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τον Οργανωτή (Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς) από την Δευτέρα 15-9-2014.
γ) Σε περίπτωση καλύψεως του εκθεσιακού χώρου από εκθέτες, οι μετέπειτα υποβαλλόμενες αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται από τον Οργανωτή και θα τίθενται σε λίστα αναμονής.
δ) Σε περίπτωση ακύρωσης αιτήσεως συμμετοχής από τον Εκθέτη, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Ύστερα από γραπτή αίτηση του Εκθέτη δύναται να αποφασίσει το Δ.Σ.
ε) Οι εκθέτες οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεών τους προς τον Οργανωτή. Εκθέτης που δεν θα έχει εξοφλήσει εγκαίρως τις υποχρεώσεις του για τη συμμετοχή του στην Έκθεση, δεν θα μπορεί να εισέλθει με τα εμπορεύματά του στον εκθεσιακό χώρο μέχρι να προβεί στην εξόφληση των υποχρεώσεών του.
στ) Οι εκθέτες, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επίδειξη (show) στο περίπτερό τους, οφείλουν να το δηλώνουν στον Σ.Γ.Κ για την καλύτερη κατανομή ωρών. Τα ηχεία θα πρέπει να τοποθετούνται στην πασαρέλα και όχι στην κατασκευή του περιπτέρου ή του εκθετηρίου. Το επίπεδο έντασης του ήχου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 45db για να μην ενοχλούνται οι επισκέπτες και οι άλλοι εκθέτες. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού ο οργανωτής έχει το δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμο στον εκθέτη.

2. ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ

α) Η διάθεση των περιπτέρων στους Εκθέτες γίνεται με κλήρωση βάσει του σχεδίου κάτοψης του Εκθεσιακού χώρου όπως αυτό διαμορφώθηκε από τον ΣΓΚ (θέσεις περιπτέρων, εμβαδόν αυτών κ.λ.π.).
β) Ο Οργανωτής λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο κάτοψης του Εκθεσιακού χώρου, το οποίο μπορεί να μετατρέψει ανάλογα με την ζήτηση των περιπτέρων εφ' όσον τα χρησιμοποιούμενα υλικά και ο χώρος το επιτρέπουν.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Έναρξη εργασιών

 • Το ωράριο για τις ημέρες προετοιμασίας της έκθεσης είναι 8.30 – 21.00. Μετά τις 21.00 δεν επιτρέπεται η παραμονή εκθετών και συνεργείων στον εκθεσιακό χώρο.
 • Η τοποθέτηση υλικών και η εκτέλεση εργασιών πρέπει να γίνεται μόνο μέσα στο περίπτερο του κάθε εκθέτη. Οι διάδρομοι πρέπει να είναι πάντα προσπελάσιμοι.
 • Οι κατασκευές πρέπει να είναι καλαίσθητες.
 • Για τυχόν ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές εργασίες θα πρέπει να ενημερώνονται οι υπεύθυνοι τεχνικοί του κτιρίου.
 • Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τα συνεργεία τα οποία θα εργαστούν στην κατασκευή του περιπτέρου σας (αναλυτικά τα στοιχεία τους τα οποία θα συνοδεύονται με φωτοτυπία της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) και να παραλάβετε τα αντίστοιχα καρτελάκια εισόδου τους.
 • Το ύψος της πρόσοψης των περιπτέρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.00 μέτρα. Σε περίπτωση που ξεπερνά τα 3 μέτρα, ο εκθέτης θα πρέπει να το επαναφέρει στο όριο με δικές του δαπάνες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανωτής θα το κάνει με δικό του συνεργείο και η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Εκθέτη, ενώ θα επιβληθεί πρόστιμο στον Εκθέτη.
 • Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για τη διαρρύθμιση και την διακόσμηση του περιπτέρου του.
 • Ο διαχωρισμός δύο περιπτέρων γίνεται κατόπιν συνεννόησης των εκθετών και αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση του οργανωτή.
 • Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ γειτονικών – διαδοχικών περιπτέρων ενημερώνεται ο οργανωτής και επιλύεται μεταξύ των εκθετών. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα υπάρξει μεσολάβηση του οργανωτή.
 • Πριν από κάθε είδους εργασία θα πρέπει να καλύπτεται το δάπεδο.
 • Η ολοκλήρωση της τελικής εμφάνισης των περιπτέρων πρέπει να πραγματοποιηθεί τρεις (3) μέρες προ των εγκαινίων της Εκθέσεως.

Δεν επιτρέπονται

 • Η χρήση γυψοσανίδων για την κατασκευή των περιπτέρων.
 • Η κοπή ξύλων, το τρίψιμο ξύλων, το βάψιμο με πιστόλι, και γενικότερα εργασίες οι οποίες λερώνουν, ρυπαίνουν και προκαλούν προβλήματα στην κατασκευή περιπτέρων των υπόλοιπων εκθετών .
 • Το κάθε είδους τρύπημα, το κάρφωμα και το βάψιμο στο πάτωμα, στις κολώνες αλλά και σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο του κτιρίου.
 • Το κρέμασμα οποιουδήποτε αντικειμένου από την οροφή και τα δομικά στοιχεία των αιθουσών εκτός φωτισμού, μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους.
 • Η εκτέλεση εργασιών και η χρήση εργαλείων που μπορούν να προκαλέσουν φθορές ή βλάβες στο εκθεσιακό κέντρο όπως η χρήση κομπρεσέρ βαφής, η κοπή ξύλων, ή άλλων δομικών υλικών στους κοινόχρηστους χώρους. Οι ως άνω εργασίες επιτρέπονται μόνο σε εξωτερικό χώρο του Εκθεσιακού κέντρου.
 • Η χρήση ταινιών διπλής όψης απευθείας στα υλικά της δομής αν δεν προηγηθεί τοποθέτηση χαρτοταινίας.
 • Η χρήση των W.C ή άλλων χώρων για τον καθαρισμό πινέλων και άλλων αντικειμένων.
 • Κατά την κατασκευή, δεν πρέπει να καλύπτονται οι διάφορες παροχές (πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστήρες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παροχές κλπ) ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτές σε περίπτωση βλάβης.

Λήξη εργασιών

 • Με την λήξη της Έκθεσης ο Εκθέτης αφού έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, μπορεί να αποχωρήσει από το εκθετήριο. Η διαδικασία της αποξήλωσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες μετά την Έκθεση (10-11 /5/2015). Κατά την αποχώρησή του θα πρέπει να απομακρύνει όλα τα εκθέματα και τα υλικά που είχε χρησιμοποιήσει και να τοποθετήσει τα απορρίμματα στους κάδους αποκομιδής. Ο οργανωτής έχει απόλυτα ανέκκλητη πληρεξουσιότητα από τον εκθέτη που αμέλησε αυτήν την υποχρέωση, για να κάνει τις σχετικές ενέργειες για την απομάκρυνση αντικειμένου από τον Εκθεσιακό χώρο αλλά η δαπάνη βαρύνει τον Εκθέτη, τα δε αντικείμενα και υλικά περιέρχονται στον Οργανωτή.
 • Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών βαρύνει τον κάθε εκθέτη. Οι εκθέτες οφείλουν να παραδώσουν τον εκθεσιακό χώρο τους, όπως τον παρέλαβαν. Σε περίπτωση που ο Οργανωτής διαπιστώσει φθορές στο χώρο του περιπτέρου του εκθέτη, ο τελευταίος ευθύνεται για την αποκατάστασή τους ή την καταβολή του ανάλογου χρηματικού ποσού στον οργανωτή

Παροχές

 • Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων.
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
 • Παροχή προσκλήσεων.
 • Παροχή καρτών εισόδου.
 • Δωρεάν αναφορά των στοιχείων των συμμετεχόντων στον κατάλογο της Έκθεσης.
 • Φύλαξη της έκθεσης από ιδιωτική εταιρεία «SECURITY».
 • Διαφήμιση της Έκθεσης.

4. ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Kάθε εκθέτης (επιχείρηση) έχει το δικαίωμα να λάβει από τον οργανωτή τα δελτία εισόδου που αναλογούν στα τ.μ. που έχει νοικιάσει. Θα γίνεται έλεγχος των Δελτίων Εισόδου από την Security κατά την είσοδο και κατά την έξοδο τους από τον Εκθεσιακό χώρο.

5.ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τα προϊόντα θα πρέπει:

α) Να μεταφερθούν στον Εκθεσιακό χώρο, με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του κάθε εκθέτη, από 3-5-2015 μέχρι 5-5-2015 και κατά τις ώρες 8.30-18.00.
β) Να συνοδεύονται υποχρεωτικά με Δελτία Αποστολής. (για έκθεση και επιστροφή).
γ) Οι επιχειρήσεις, μπορούν να πακετάρουν και να παραλάβουν τα εμπορεύματά τους στις 10-5-2015 και κατά τις ώρες 10,00 μέχρι 15.00.
δ) Τα εμπορεύματα θα εισέρχονται στον Εκθεσιακό χώρο και θα εξέρχονται από αυτόν, από τις βοηθητικές εισόδους του κτιρίου, με αποκλειστική ευθύνη του εκθέτη και συνοδευόμενα από αυτόν.
ε) Κάθε είδους πώληση θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τους νόμους των εμπορικών συναλλαγών.

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

α) Διαφημίσεις και διαφημιστικά φυλλάδια των Εκθετών επιτρέπονται να υπάρχουν και να διανέμονται μόνο στα περίπτερά τους.
β) Οι Εκθέτες επιτρέπεται να διαφημίζουν μόνο τα είδη που εκθέτουν.
γ) Διαφημίσεις πολιτικής φύσεως απαγορεύονται.
δ) Έντυπα άλλων κλάδων θα μπορούν να διανέμονται από ειδικό χώρο που θα υποδείξει ο οργανωτής και όχι στα περίπτερα.

Διαφημιστική καταχώρηση στον κατάλογο εκθετών

 • Ο εκθέτης υποχρεούται να ελέγχει την διαφημιστική του καταχώρηση.
 • Για το τελικό αποτέλεσμα της καταχώρησης, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Οργανωτής.

7. ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ κ.λ.π.

α) Ο Οργανωτής Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες – βίντεο κ.λ.π. ενός ή πολλών αντικειμένων καθώς και τον χώρο των περιπτέρων της Έκθεσης για διαφημιστικούς ή άλλους προς το γενικό συμφέρον του κλάδου σκοπούς.
β) Σε περίπτωση λήψης φωτογραφιών, video, κ.λ.π. από οιονδήποτε εκθέτη /επισκέπτη, θα πρέπει προηγουμένως να υπάρχει έγκριση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς.
γ) Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει λήψεις φωτογραφιών – βίντεο κ.λ.π σε όλους τους χώρους του εκθετηρίου καθώς και στο Gala της Έκθεσης.

δ) Καμία άλλη λήψη φωτογραφίας δεν επιτρέπεται κατά τις ώρες μη λειτουργίας της Έκθεσης.
ε) Η λήψη φωτογραφιών – video κ.λ.π. θα πραγματοποιείται από επαγγελματία που έχει την έγκριση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς.

8. ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

α) Ο Οργανωτής είναι υπεύθυνος για τον γενικό φωτισμό του Εκθεσιακού χώρου.
β) Δύναται να γίνει παροχή ρεύματος για λειτουργία μηχανημάτων ή ειδικότερες φωτιστικές ανάγκες αρκεί αυτό να ζητηθεί έγκαιρα από τον Εκθέτη και έπειτα από την σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου της Έκθεσης και του Οργανωτή.

9. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ

Η καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων της Έκθεσης θα γίνεται από τον Οργανωτή, εκτός από τα περίπτερα για την καθαριότητα των οποίων υπεύθυνος είναι ο Εκθέτης.

10. ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ

α) Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς αναλαμβάνει την φύλαξη των χώρων της Έκθεσης με ειδικό προσωπικό, από την ημέρα της έναρξης μέχρι της λήξης αυτής.
β) Η φύλαξη θα είναι 24ωρη.
γ) Ο κάθε Εκθέτης υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα τα προϊόντα που θα εκθέσει, φέρει δε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε φθορά ή απώλειά τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης.

11. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

α) Έκδοση διαφημιστικού υλικού Εκθέσεως - δημόσιες σχέσεις - γενική καθαριότητα κ.λ.π. βαρύνουν τον Οργανωτή.
β) Έξτρα έξοδα: Κατασκευή περιπτέρων - διακόσμηση - τηλέφωνα - φωτισμός - καθαριότητα - έπιπλα - κρεμάστρες κ.λ.π. βαρύνουν τον Εκθέτη.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Διοίκησης του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς και των Εκθετών, ισχύει μόνο εφόσον είναι έγγραφη.
Ο οργανωτής ΣΓΚ έχει το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.


ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ελληνική Ομοσπονδία Γουνας

Konstantinou Furs